જ્ઞાન એ સંપત્તિ છે, જે કોઈ ક્યારેય ચોરી શકતું નથી.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment