સત્યનો માર્ગ ક્યારેય સરળ નથી, પરંતુ સખત છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment