કલમી છોડ રોપવાથી તેમાં ઉત્પાદન કેવું મળે છે ?

કલમી છોડ રોપવાથી તેમાં મહત્તમ અને સારી ગુણવતા વાળું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment