ખેત પદ્ધતિ એટલે શું ? ખેત પદ્ધતિનાં નામ આપો.

ખેત પદ્ધતિ એટલે :

પાક ઉછેરવા માટે સમયાંતરે ખેડૂત દ્વારા કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ અથવા કાર્યને ખેત પદ્ધતિ (Agricultural practices) કહે છે.

ખેત પદ્ધતિનાં નામ :

ખેત પદ્ધતિઓ નીચે મુજબ છે :

  • (i) ભૂમિને તૈયાર કરવી
  • (ii) રોપણી (વાવણી)
  • (iii) કુદરતી અને કૃત્રિમ ખાતર આપવું
  • (iv) સિંચાઈ
  • (v) નીંદણથી રક્ષણ
  • (vi) લણણી
  • (vii) સંગ્રહ
Sharing Is Caring:

Leave a Comment