પાક એટલે શું ? પાકના પ્રકાર જણાવો

પાક એટલે શું?

કોઈ એક જ પ્રકારના છોડને કોઈ સ્થાન પર મોટી માત્રામાં ઉછેરવામાં આવે તો તેને પાક કહે છે.

દા.ત., ઘઉંનો પાક – આનો અર્થ ખેતરમાં વાવેલા, ઉછેરવામાં આવેલાં બધા જ છોડ ઘઉંના છે.

પાકના પ્રકાર :

પાકના ઘણા પ્રકારો છે, પરંતુ તેમને વર્ગીકૃત કરવાની સૌથી સામાન્ય રીતોમાંની એક ઋતુઓના આધારે છે જેમાં તેઓ વાવવામાં આવે છે:

  • રવી પાક:આ પાક શિયાળામાં વાવવામાં આવે છે અને વસંત ઋતુમાં કાઢવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય રવી પાકોમાં ઘઉં, જુવાર, બાજરી, મગફળી અને રાઈનો સમાવેશ થાય છે.
  • ખરીફ પાક:આ પાક ચોમાસા દરમિયાન વાવવામાં આવે છે અને શરદ ઋતુમાં કાઢવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય ખરીફ પાકોમાં ચોખા, મકાઈ, તુવેર, કપાસ અને સોયાબીનનો સમાવેશ થાય છે.
  • ઝાયદ પાક: આ પાક ઉનાળામાં વાવવામાં આવે છે અને પાનખર ઋતુમાં કાઢવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય ઝાયદ પાકોમાં શેરડી, મગફળી, તલ અને કઠોળનો સમાવેશ થાય છે.

પાકને તેમના ઉપયોગના આધારે પણ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે, જેમ કે:

  • ખાદ્ય પાક: આ પાક માનવ અથવા પ્રાણીઓ દ્વારા ખોરાક તરીકે ખાવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય ખાદ્ય પાકોમાં ધાન્ય, શાકભાજી, ફળો અને કઠોળનો સમાવેશ થાય છે.
  • ચારણ પાક: આ પાક પ્રાણીઓને ખવડાવવા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય ચારણ પાકોમાં ઘાસ, કલવર અને અલ્ફાલ્ફાનો સમાવેશ થાય છે.
  • ફાઇબર પાક: આ પાક કાપડ, કાગળ અથવા અન્ય ઉત્પાદનો બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા તંતુઓ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય ફાઇબર પાકોમાં સૂતર, શણ અને રામીનો સમાવેશ થાય છે.
  • તેલીબિયા પાક:આ પાક તેમના બીજમાંથી તેલ ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય તેલીબિયા પાકોમાં સોયાબીન, સૂર્યમુખી, રાઈ અને તલનો સમાવેશ થાય છે.
  • મસાલા પાક:આ પાક તેમના સ્વાદ અથવા સુગંધ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા મસાલા અથવા મસાલા ઉત્પન્ન કરવા માટે ઉગાડવામાં આવે છે. કેટલાક સામાન્ય મસાલા પાકોમાં મરી, હળદર, મેથી અને ધાણાનો સમાવેશ થાય છે.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment