ભૂમિને તૈયાર કરવી એટલે શું ?

બિયારણ વાવતા પહેલાં ખેતરની જમીનને વાવણી યોગ્ય બનાવવામાં આવે છે.

જેને ભૂમિને તૈયાર કરવી કહે છે. ભૂમિને તૈયાર કરવા માટે ખેતરમાં વપરાતા સાધનો કે ઓજારોને ખેત ઓજારો કહે છે.

તેને સાફ અને યોગ્ય બનાવવું માટે તેની સ્થિતિને સુધારવું, જેથી તે કોઈ નવી કામગીરીઓ માટે તૈયાર થાય અને પર્યાવરણની રક્ષા કરી શકે.

આ સામગ્રી પસાર કરવાની જરૂરિયાતો, પાણીની પ્રવાહની સમર્થતા, બજારો, વાતાવરણ, આદિને ધ્યાનમાં લેવું જેથી તે તૈયાર કરવામાં સહાય મળે.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment