જે ભાષામાં સપનું આવતું હોય તે ભાષામાં ભણવા મૂકવું બાળકના હિતમાં છે.

જે ભાષામાં સપનું આવતું હોય તે ભાષામાં ભણવા મૂકવું બાળકના હિતમાં છે.

અર્થઘટન : જે ભાષામાં સપનું આવતું હોય તે ભાષામાં ભણવા મૂકવું બાળકના હિતમાં છે.

બાળકને જે ભાષામાં સપનું આવતું હોય તે જ ભાષા તેને સૌ પ્રથમ શીખવી જોઈએ એવું એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કારણ કે બાળક પોતાની રોજબરોજ ના જીવનમાં જે ભાષામાં વાતો કરતો હોય છે.

તેને તે જ ભાષામાં સપનું આવે છે અને બાળકને પોતાના સપનો સાકાર કરવા માટે તે મદદરૂપ થાય છે.

તેથી બાળકને માતૃભાષા એટલે કે તેને સપનામાં જે ભાષા માં વાત કરતો હોય તે જ ભાષામાં તેને શિક્ષણ આપવું હિતાવહ છે.

બાળકોને તે ભાષાની વિકાસાર્થી પ્રેરણા અને સંબંધોનું સ્થાયી રૂપાંતર થાય છે.

બાળકો તે ભાષાની માધ્યમથી આત્મવિશ્વાસ અને સ્વાધીનતા વિકસાવી શકે છે જે તેમના ભવિષ્ય માટે મોટી મદદ બની શકે છે.

તેને તેમના ભાષાની સમજવા અને અભિવ્યક્તિ કરવાની સ્થાનિક ભાષાની માહિતી અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિ મળે છે.

આ રીતે, તે તેમના આશાઓ અને લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય મળે છે અને તેમની આત્મવિકાસમાં મદદ કરવામાં આવે છે

Sharing Is Caring:

Leave a Comment