કોઈપણ વ્યક્તિ માતૃભાષા દ્વારા જ પોતાને શ્રેષ્ઠ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકે છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ માતૃભાષા દ્વારા જ પોતાને શ્રેષ્ઠ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકે છે.

અર્થઘટન : કોઈપણ વ્યક્તિ માતૃભાષા દ્વારા જ પોતાને શ્રેષ્ઠ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકે છે.

કોઈપણ વ્યક્તિ માતૃભાષા દ્વારા જ પોતાને શ્રેષ્ઠ રીતે અભિવ્યક્ત કરી શકે છે. માતૃભાષા વ્યક્તિની સંવેદનશીલતા, સંસ્કૃતિ, અને ભાવનાઓને શ્રેષ્ઠ રીતે સમજાવવાનું સાધન છે.

માતૃભાષાનો ઉચ્ચારણ અને ભાષાની સામર્થ્ય માનવ સંવેદનશીલતાને અનુભવાય છે અને તે વ્યક્તિની અભિવ્યક્તિને સમર્થાયે છે.

માતૃભાષાનો ઉપયોગ કરવાથી વ્યક્તિનું સાંસ્કૃતિક આદર્શોમાં પ્રોત્સાહન થાય છે અને તેનું સમર્થન કરાય છે જે તેની સમાજની ભાષા, સંસ્કૃતિ અને પરંપરાને નિર્માણ કરે છે.

સર્વોચ્ચ માન્યતા અને અભિવ્યક્તિની સ્વાધીનતાની દૃષ્ટિએ, માતૃભાષા એ સમર્થન કરે છે અને વ્યક્તિની ભાષાની સામર્થ્ય અને સ્વાધીનતાને વધારે પ્રમુખ બનાવે છે

Sharing Is Caring:

Leave a Comment