બીજાઓને જે રીતે ઈચ્છો છો તે રીતે તમારી સાથે વર્તવા દો.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment