ઊર્જાનો વ્યય અટકાવવાના ઉપાયોની નોંધ કરો.

ઊર્જાનો વ્યય અટકાવવાના ઉપાયો :

➤ વિદ્યુતના ઉપકરણો નિષ્પત્તિ કરવાની જરૂર નથી.

➤ ઊર્જાના રૂપાંતરની પ્રમાણિકતા મહત્વપૂર્ણ છે.

➤ વાહનનાં સાધનોની સંચાલન ક્ષમતાને સુધારવાની જરૂર છે.

Sharing Is Caring:

Leave a Comment