ચેતાના પ્રકારો કયા કયા છે ?

ચેતાના પ્રકારો

ચેતાના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે :

1. સંવેદી ચેતા
2. પ્રેરક ચેતા
3. મિશ્ર ચેતા

Sharing Is Caring:

Leave a Comment