જ્યારે સલામત હોઈએ ત્યારે વિતેલી મુસીબતોના સ્મરણો વધુ મધુર લાગે છે.

જ્યારે સલામત હોઈએ ત્યારે વિતેલી મુસીબતોના સ્મરણો વધુ મધુર લાગે છે.

અર્થઘટન : જ્યારે સલામત હોઈએ ત્યારે વિતેલી મુસીબતોના સ્મરણો વધુ મધુર લાગે છે.

આ સમયે જે સંઘર્ષને સામે લેવાનો શક્તિપૂર્વક સામનો કર્યો હોય છે, તે પછી જે જીવનના સમસ્યાઓ વધુ સ્પષ્ટ અને મનોહર લાગે છે.

આ અનુભવો વ્યક્તિને તેની સામર્થ્યનું અને સમજનનું વિકાસ કરવામાં મદદ કરે છે અને તે તેના સંગ્રહણ સુખદ અનુભવોમાં બદલે છે.

એવી સમયો માનવ સ્વભાવની પુનરુત્થાનની જરૂરિયાત અને જીવનની મૂળભૂત મૂલ્યો ને સ્મરણ કરવાની અનુમતિ આપે છે.


હંમેશા વીતેલી ક્ષણો માણસને સુખ અને દુઃખ બંનેની અનુભૂતિ કરાવે છે. જે ભૂતકાળમાં તેની શારીરિક ક્ષણો છે તેને તે યાદ કરીને તો વીતી ગયા નો દુઃખ મનાવે છે.

જ્યારે જે જે ક્ષણો ખરાબ છે એટલે કે દુઃખમાં વિધિ છે તેને યાદ કરીને તે વીતી ગયા નો આનંદ મનાવે છે

Sharing Is Caring:

Leave a Comment