જ્યારે કોઈ ભાષા ખતમ થાય ત્યારે તેની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે.

જ્યારે કોઈ ભાષા ખતમ થાય ત્યારે તેની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે.

અર્થઘટન : જ્યારે કોઈ ભાષા ખતમ થાય ત્યારે તેની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે.

ભાષા માટે સંસ્કૃતિ એક મુખ્ય અંગ છે અને તે ભાષાની હેઠળ જાતી-જનજાતિ, સાહિત્ય, સંગીત, અને અન્ય સાંસ્કૃતિક અભિવૃદ્ધિને પ્રતિષ્ઠિત કરે છે.

ભાષાની સંસ્કૃતિ હરકતો અને અન્ય કુટુંબી પરંપરાના વિચારો અને સ્વભાવોને પણ અનુસરે છે.

એક ભાષાની નષ્ટથી તે ભાષાની સંસ્કૃતિ પર પ્રભાવ પડે છે કે જે સમાજની ભાવનાઓ, કલા, અને સામજિક રીતેનો અનુભવ જ નથી પરંતુ તેની વિચારો અને સંસ્કૃતિને પણ પ્રભાવિત કરે છે.

આ રીતે, ભાષા અને સંસ્કૃતિ એ એકસાથે જડતા છે અને તેની સાથે અપનાવાની આદર્શ રાહતનું પ્રયાસ કરવું જરૂરી છે

Sharing Is Caring:

Leave a Comment