અન્ન તેનું પૂણ્ય અને રાંધનારીને ધૂમાડો.

અન્ન તેનું પૂણ્ય અને રાંધનારીને ધૂમાડો.
Sharing Is Caring:

Leave a Comment