અંતે ધર્મો જય, પાપો ક્ષય.

અંતે ધર્મો જય, પાપો ક્ષય.
Sharing Is Caring:

Leave a Comment