અત્તરનાં છાંટણા જ હોય, અત્તરના કુંડાં ન ભરાય

Sharing Is Caring:

Leave a Comment