મહાન કાર્ય માટે મહાન મનોવૃત્તિ જરૂરી છે.

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment