ખનીજ કોલસાના પ્રકાર જણાવો.

ખનીજ કોલસાના પ્રકાર

ખનીજ કોલસાના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે :

  1. પીટ કોલસો
  2. લિગ્નાઈટ
  3. બિટ્યુમિન
  4. ઍન્થ્રેસાઈટ
Sharing Is Caring:

Leave a Comment