મહાન વસ્તુની પ્રાપ્તિ ક્યારેય ઉત્સાહ કે લગન વિના થતી નથી

suvichar
Sharing Is Caring:

Leave a Comment