જીવનનો ઉદ્દેશ એટલે હેતુયુક્ત જીવન.

જીવનનો ઉદ્દેશ એટલે હેતુયુક્ત જીવન
Sharing Is Caring:

Leave a Comment